Skip to content Skip to footer

Budapesti Autonóm Gyülekezet

Ahol ketten vagy hárman összejönnek...

Kik vagyunk?

A gyülekezet olyan keresztényeknek kínál szellemi otthont, akik hisznek a teljes Szentírás isteni ihletettségében, a názáreti Jézusban, mint Krisztusban, az Isten egyszülött Fiában, aki önmagát áldozatul adta minden emberért a kereszten, hogy átvigyen bennünket a bűn és a halál törvénye alól, Isten örök, mennyei Királyságába. Ez az átmenet Isten hozzánk intézett szavával kezdődik, és a megtérésen keresztül vezet a hitvalló vízkeresztséghez, amelyben a hívő eggyé válik Jézus halálával és feltámadásával, és az új örök szövetség teljes jogú tagjává válik.
Hisszük, hogy az újjászületésünk célja, hogy megteljünk Szent Szellemmel, hogy ezáltal Isten eszközei lehessünk a világban. A hívők életcélja, hogy Jézus Krisztus tanítványai legyenek, és Krisztus természetét öltsék minél jobban magukra szeretett fiúságban. Növekedjenek a hitükben, megismerjék az örökségüket és Isten követeiként hirdessék a Jó Hírt az egész világon.
Ennek megfelelően a gyülekezet hisz az újjászületésben, a hitvalló vízkeresztségben és a Szellem keresztségben, tanításait a Szentírás prófétáinak és apostolainak kijelentéseire igyekszik építeni.
Hisszük, hogy Mózes törvényének a betöltése a szeretet, s a hívő az Újszövetségben nem a parancsolatok hibátlan megtartása vagy saját érdemei, hanem a hite alapján kapcsolódik az Úrhoz. Éppen ezért az istentiszteleteink célja, hogy az imádásunkkal, tanításainkkal, bizonyságtevéseinkkel és igehirdetéseinkkel felébresszük és növeljük a hitet a tanítványokban. Az élő hit pedig mindenkit megtanít majd arra, amit a saját élethelyzetében cselekednie kell. A közösség első számú feladata ennek a hitnek az őrzése, táplálása és kiteljesítése.
A Titus levél szavaival hisszük, hogy Isten kegyelme megtanítja a hívőket arra, hogyan éljenek szentül és igaz módon a világban.

Kegyelem központú evangélium

Tiszteletben tartva valamennyi keresztény irányzat küldetését és elkötelezettségét, a saját életutunk, hitbeli tapasztalataink és az Úrtól ránk bízott kijelentések alapján, a kegyelem talaján állunk, Isten jóságának és szeretetének mindenek feletti elsőbbségében hiszünk. Ez az a fundamentum, amire építünk, amibe belegyökerezünk, Isten jósága az, amelynek kikutathatatlan „mélységét, magasságát, szélességét és hosszúságát” szüntelen kutatjuk.

Hisszük, hogy Isten minden állapotában szereti az embert, és ez a szeretet és jóság az, amely a bűnösöket megtérésre indítja, és a hívőknek belső bizonyosságot ad arról, hogy Isten szeretett gyermekeivé lettek Krisztusban.

Hisszük, hogy az az elképesztő ár, amit Isten értünk „fizetett”, nem csak egy hatalmas és bátorító üzenet, hanem garancia arra, hogy Isten még nálunk is jobban akarja az ember megtérését, megszabadulását, meggyógyulását és üdvösségét. Az ember pedig a megtérésével oda tér vissza, ahová mindig is tartozott, az atyai házba. Isten jóságának és szeretetének a megismerése ad bizalmat arra, hogy kövessük a szavait és útmutatásait, és ez a szeretet szabadít meg minden félelemtől.

Hisszük, hogy Isten nem a bűnt és a hibát keresi az emberben, hanem a jót és az igazat, ahogy a szeretetről írva van: „Nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal”, mert nem elítélni akarja a világot, hanem megmenteni.

Contact Us

This text can be changed in the section "Contact Us"

Find us at the office:

500, Lorem Street,
Chicago, IL, 55030
Mon - Fri, 09:00 - 18:00

Give us a call:

Michael Jordan
+40 (123) 456-78-90
Mon - Fri, 08:00 - 22:00

Subscribe for the updates!