Skip to content Skip to footer

Gyülekezet története

A gyülekezet szellemi gyökerei a 70-es évek magyar ébredési mozgalmaira nyúlnak vissza, amikor a kommunista elnyomás idején, sok felekezetben a Szent Szellem spontán kiáradásai megújulásokat hoztak létre. A kommunizmus összeomlásával, és a szovjet uralom alóli felszabadulással Magyarországon is nagy ébredés söpört végig, sok új gyülekezetei közösség alakult a már meglévő felekezeteken belül és azoktól függetlenül. A Budapesti Autonóm Gyülekezet alapítói ebből a mozgalomból érkeztek, mint független karizmatikus hívők. A közösséget 1998 novemberében mintegy 250 fő alapította azzal a szándékkal, hogy a megújulási mozgalmak viharos évei után harmóniát találjon a Szentírás józan tanításai és a Szent Szellemben megélt egyéni hittapasztalatok között.

A gyülekezet szellemi életét jelenleg négy lelkészből álló presbitérium irányítja, kiegészülve a dicséretben, házicsoportok vezetésében és a különféle, a közösség életével kapcsolatos szolgálatokban (például gyermek bibliaóra, ifjúsági munka, hangosítás, videókészítés és hasonlók) álló testvérekkel, a diakónusokkal. Ez a testület mintegy 80 tagot számlál, a különféle szolgálatban állók pedig mintegy 200-an vannak.

Fóris Attila

Fóris Attila vagyok, a gyülekezet egyik presbitere, lelkésze. Feleségemmel, Ritával 2002 óta vagyunk a Budapesti Autonóm gyülekezet tagjai. Három lányunk, Janka, Petra és Szonja ebben a közösségben nőttek, és nőnek fel.
Baptista lelkész családban születtem, 1977-ben. Az Úr Igéje, szolgálata iránti szenvedélyt és szeretetet már „az anyatejjel együtt szívtam magamba”, és már gyermekként éreztem azt az ellenállhatatlan vonzást, amit Isten Szellem gyakorolt rám.  15 évesen bemerítkeztem, szövetséget kötöttem Istennel, a saját akaratomból és elhatározásomból. 18 évesen, egy emlékezetes éjjelen, egy meghatározó szerepű és erejű találkozásom volt a Szent Szellemmel, amikor is átéltem azt, amiről Pál apostol a Rómaiakhoz írt levelében tesz említést: „kitöltetett az Isten feltétel nélküli szeretete a szívembe a Szent Szellem által”.
Teljes meggyőződéssel hiszek a Szent Szellem újjászülő és újjáteremtő munkájában, ami képes minden embert Isten gyermekévé és egyben isteni természet részesévé tenni! Hiszek a Názáreti Jézus keresztjében, az ott elvégzett tökéletes, kiegészítésre nem szoruló megváltásban. Hiszek Jézus Krisztus halálában és feltámadásában! Hiszem, hogy Vele együtt én is meghaltam, a régiek elmúltak, hogy én többé nem élek, hanem Vele együtt feltámadva, él bennem a Krisztus! Hiszem, hogy Őmiatta bennem is minden újjá lett. Nem a magam jó cselekedetiben, hanem Jézus tökéletes igazságában bízom. Hiszem és tudom, hogy mindezt az Atya kegyelemből nekem tulajdonította! Hiszek abban, hogy az Isten a mennyei Édesapám, hogy én az Ő fia vagyok. Hiszek az Ő emberi ésszel fel nem fogható kegyelmében és szeretetében, és hiszek abban, hogy velem együtt minden embernek arra van szüksége, hogy ezt egyre mélyebben és valóságosabban megismerje, sőt átélje. Hiszem, hogy ez a záloga annak, hogy Vele egy örök életen át tartó személyes, mély kapcsolatunk legyen. Nem egy vallást, nem egy filozófiát hirdetek, hanem egy személyt, akihez vágyom én is egyre közelebb kerülni, akit vágyok egyre szorosabban követni.

Felsőfokú tanulmányaimat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végeztem, ahol zenetanári és kamaraművészi diplomát szereztem. Lelkészként 2005 óta szolgálok a gyülekezetben.

Görbicz Tamás

Görbicz Tamás vagyok a gyülekezet egyik alapító-presbitere és lelkésze. 1989 óta végzek lelkészi feladatokat, bár villamosmérnöknek készültem, és korábban nem foglalkoztam se vallással, se Istennel. Azonban negyedéves hallgatóként meghallottam a Názáreti Jézus Evangéliumát és befogadtam Őt az életembe, Ő pedig meggyőzött a feltámadásáról. Ez a találkozás alapos módosítást eredményezett a pályámon, s amikor nyilvánvaló lett, hogy lelkipásztorként és igehirdetőként fogom folytatni az életemet, elvégeztem a teológiát is. Fő szolgálati területem Isten Beszédének a tanítása és legfőbb vágyam, hogy minél több ember ismerje meg a Szentírás szépségeit, de főleg az üzenetét. Ennek az üzenetnek a középpontjában pedig egy személy áll, akit názáreti Jézusként ismerünk, és akiről Isten, az Atya, a feltámasztásával bebizonyította, hogy Ő az a megígért Messiás, a Krisztus, Akinek az eljövetelét az ószövetségi próféták jó előre meghirdették. Ha Róla szeretnél többet megtudni, fordulj bizalommal hozzám, szívesen megosztom Veled, amit eddig megtanultam és megértettem. Nős vagyok, feleségemmel három gyermeket kaptunk az Úrtól, akik már mind felnőtt korúak.

Piszter Ervin

Piszter Ervin vagyok, nyolc gyermekes, Krisztusban Hívő Nazarénus családban születtem 1954.-ben.
Teeneger koromtól az akkori (’70-es évek) lázadó fiataljaként, a fennálló rendszert és a vallásosságot elutasító hedonista, hippi életet éltem 1975. februárjában, egy megtért barátom unszolására részt vettem egy, az akkori időkben illegálisnak mondható összejövetelen, ahol egy természetfeletti Isten-élmény hatására megtértem!
Találkozásom Jézus Krisztus szeretetével radikális (180 fokos) fordulatot hozott az életembe. Bemerítkeztem Szent Szellembe, majd vízbe, és ettől kezdve a Szent Írás szavai (nem a felekzetiség) határozták meg a gondolkozásomat és életemet.
Rövid idő alatt kiderült számomra, hogy akaratom ellenére, a pásztorolás szolgálatára hívott el az Úr. Ezt azóta is végzem, igyekezve mindenkor a Szent Szellemtől kapott kijelentés szerint.
Isten szeretetének és kegyelmének egyre mélyebb megértése az évek alatt, különös segítség volt számomra, hogy a világból megtért emberek felé szolgáljak, illetve a különböző felekezetekben megsérült hívőknek segítsek visszatalálni az Úrhoz.
Ezt a szolgálatot a BPA Gyülekezet megalakulása óta is igyekszem betölteni a gyülekezet vezetésével, az Ige hirdetésével és személyes pásztorlással.
1980.-ban nősültem meg. A feleségemmel 5 gyermekünk (akik mind újjászületett hívők) és és 7 unokánk segít, hogy megértsük Isten kegyelmének Atyai szeretetét ebben az elidegenedett világban.

Takács Ferenc

Takács Ferenc vagyok. A BPA egyik alapító lelkésze, presbitere. 1985. május 18-n ismertem meg a feltámadott Jézus mindent elsöprő szeretetét. Ez a találkozás teljesen megváltoztatta az értékrendemet, sorsomat. Ateista bár Istent mindig is kereső, avantgárdé színházi rendezőből lettem a bibliában mint Isten szavában hívő, a Szent Szellem jelenlététől szenvedélyesen “függő” emberré. 1990. óta szolgálok  lelkészként. A legnagyobb örömet akkor érzem, amikor látom, hogy Isten cselekszik, emberek térnek meg, születnek újjá, gyógyulnak, szabadulnak meg és ismerik meg Istent mint szerető Atyát, Jézust mint hűséges Megváltót és a Szent Szellemet, akivel Isten szeretete kitöltetik a szívünkbe. Ezért, ha tehetem elmondom az örömhírt és élvezem, ahogy Isten bizonyságot tesz Jézus Krisztus evangéliuma mellett. Vannak, akik azt mondják “hit bölény” vagyok, valóban kitartóan hiszek Isten hűségében, megbízhatóságában és Sámuel prófétával együtt mondhatom: “Mindeddig megsegített minket az Úr!”  2002. óta készítek Hangzó bibliákat és rendezek színházi előadásokat a BPA Színházi Társulattal. Nős vagyok, öt immár felnőtt gyermekünk van. Hiszek Isten mindenen átütő, megtartó szeretetében.

Hol találsz meg minket?

Istentiszteletek:

Vasárnap 10:00
Up rendezvénytér
Budapest, 1042
Szent István tér 13-14,
2. emelet

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

info@bpa.hu